ข่าวสาร


TSS Newsletter

09/11/2016

ในเรื่องระบบส่งเอกสารและวัสดุโดยอาศัยปริมาตรลมที่ได้จาก Blower ตามจำนวนลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีหรือ Cubic feet per minuteหรือ CFM นั้น , ลูกกระสวย (Carrier) ซึ่งถูกบรรจุลงในสถานีรับ-ส่ง, ถูกขับเคลื่อนออกไปโดยปริมาตรลมที่แรงดันคงที่ต่อนาที...

อ่านต่อ...

สิ่งที่น่ารู้และศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์สนับสนุนคอมพิวเตอร์

09/11/2016

ความเป็นมาเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศคอมพิวเตอร์ และการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาททางด้านการประมวลข้อมูล, การคำนวณ และในระบบการเงิน, รวมถึงระบบโทรคมนาคม จากอดีตถึงปัจจุบันและในอนาคตบทบาทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามามีบท...

อ่านต่อ...
Top