ข่าวสาร

สิ่งที่น่ารู้และศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์สนับสนุนคอมพิวเตอร์

ความเป็นมาเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศคอมพิวเตอร์ และการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาททางด้านการประมวลข้อมูล, การคำนวณ และในระบบการเงิน, รวมถึงระบบโทรคมนาคม จากอดีตถึงปัจจุบันและในอนาคตบทบาทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อความจำเป็นและความต้องการเพื่อเสริมเข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ จนดูเหมือนเป็นสิ่งปกติธรรมดาที่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์สักเครื่องแนบกายและดูจะไม่ทันยุคทันสมัยเอาเสียเลยเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาเสริมในงานด้านต่าง ๆ ทุกด้าน

แต่ดูเหมือนมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ แม้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนมีขนาดความจุสูงลงมาถึงขนาดกลางและรองมาในขนาดเล็ก รวมถึงการนำ Server เข้ามาในระบบธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

สิ่งนั้นก็คือ อุปกรณ์สนับสนุนคอมพิวเตอร์ Computer Support Equipments โดยจำแนกขอบเขตของอุปกรณ์ออกได้ 4 ระบบ คือ

 1. ระบบและเครื่องปรับอากาศพิเศษสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ (Precision Air Conditioning System)
 2. ระบบและเครื่องปรับกระแสความดันไฟฟ้าและสำรองจ่ายไฟฟ้า (Power Supply, Voltage Regulation and Uninterruptible Power Supply หรือ UPS)
 3. ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัย (Fire Alarm and Extinquishing System)
 4. ระบบรักษาความปลอดภัย (Security And Access Control System

ทั้ง 4 ระบบข้างต้นเป็นพื้นฐานในการออกแบบคำนวณและเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการจัดระเบียบและวางแผน รวมถึงค่าพลังงาน ก่อนนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน, โดยทั่วไป เมื่อได้เลือกและนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ เราจะต้องคำนึงถึงค่าพลังงานก่อนนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน, โดยทั่วไปเมื่อได้เลือกและนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ เราจะต้องคำนึงถึงไม่เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hard-Ware) อย่างเดียว แต่จะคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลลัพธ์หรือข้อมูลที่ได้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มักจะมีค่ามากกว่ามูลค่าเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมหาศาล

ดังนั้นเราจะต้องคำนึงถึง ระบบทั้ง 4 ระบบหลักข้างต้น เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่เกิดความคลาดเคลื่อนกับเครื่องจากสภาพแวดล้อมของห้องและเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยในที่นี้เราจะกล่าวถึงเครื่องปรับอากาศพิเศษกันก่อน

ระบบและเครื่องปรับอากาศพิเศษถูกออกแบบและผลิตขึ้นโดยเฉพาะมีประสิทธิภาพในการ

 • ควบคุมอุณหภูมิได้คงที่ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ( 8760 ชั่วโมงต่อปี ) ที่ 20-22oC ± 1oC
 • ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องคอมพิวเตอร์ที่ 45-50% RH ± 3% RH
 • ประกอบด้วยแผงกรองฝุ่นละอองประสิทธิภาพสูง ที่ ประสิทธิภาพ 96-99% N.B.S. (National Bureau Of Standard)
 • ประกอบด้วยแผงควงคุมไมโครโปรเซสเซอร์ ที่สามารถกำหนดและควบคุมค่าได้แม่นยำถูกต้อง และเชื่อมต่อเข้ากับระบบ BAS ได้
 • มีประสิทธิภาพการทำงานในอัตราส่วนความร้อนสัมผัสเท่ากับ 0.95-0.98 (Sensible Heat Ratio)

สิ่งเหล่านี้ข้างต้น คือ ปัจจัยสำคัญในการออกแบบและผลิตเครื่องปรับอากาศพิเศษสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งนอกจากให้ประสิทธิภาพสูงคงทนแล้ว จะต้องประหยัดพลังงานไฟฟ้าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้น ๆ ในอัตราส่วน 50 : 50% ได้เลยทีเดียว

ส่วนประกอบสำคัญในการจัดการเกี่ยวกับระบบและเครื่องปรับอากาศพิเศษสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกออกแบบโดยทั่วไปให้การระบายลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศผ่านใต้พื้นยกระดับ (Raised Flooring) ด้วยเหตุผลที่อุณหภูมิความร้อนจะกระจายขึ้นจากล่างสู่บน โดยธรรมชาติของความร้อนจากแหล่งเกิดความร้อน เช่น CPU, Hard Disk Drive, แผงวงจร PCB, แผงวงจรควบคุม PCB Control Board และอื่น ๆ ซึ่งประกอบไว้ภายในตู้ ซึ่งอาจมีขนาดมาตรฐานทั่วไปที่รู้จักกันดี คือ Computer Cabinet 19-Inches Bin เป็นต้น

โดยลักษณะการออกแบบตู้ดังกล่าวทั่วไปจะมีพัดลมระบายอากาศร้อนติดตั้งอยู่ส่วนบนของตู้ และมีช่องระบายอากาศอยู่ด้านข้างและด้านล่าง

แต่สิ่งที่ทำให้การระบายอากาศควบคุมทำงานไม่ได้ ประสิทธิภาพที่ต้องการทำให้ลักษณะการออกแบบ และคำนวณค่า Air Change ไม่ตรงตามค่ามาตรฐานที่ 30-35 ACH นั้น มักมีสาเหตุมาจาก :-

 1. การคำนวณค่าการระบายความเย็นต่ำกว่าค่าที่ต้องการ (Air Change)
 2. การจัดเรียงอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นกลุ่มแทนการกระจายตู้ออกเป็นแถวตามแนวทิศทางการระบายอากาศทำให้เกิด Hot Aisle และ Cold Aisle ไม่ถูกต้อง และเกิด Hot Spot จุดร้อนเป็นกลุ่มและวนค่าความร้อนหมุนเวียนเฉพาะตำแหน่งนั้น ๆ
 3. การติดตั้งระบบสายไฟฟ้า, สายสัญญาณ Data Cable และสายไฟฟ้าสื่อสารภายในและระหว่างอุปกรณ์ที่ไม่มีระเบียบและ/หรือถูกจำกัดด้วยชนิดสายไฟฟ้าและความยาวของสายไฟฟ้าที่โยงเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ โดยขาดการวางแผนและเพิ่มเติมโดยไม่ได้คำนึงถึงการระบายอากาศเย็น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง และในหัวข้อสุดท้าย คือ การติดตั้งช่องหรือทางระบายอากาศที่ไม่สมดุลย์ อันได้แก่ Floor Grille หรือ Perforated Floor ที่ดีเพียงพอ, โดยคำนึงแต่ความสวยงาม และขาดการคำนวณปริมาตร, ชนิด และประสิทธิภาพ

โดยทั่วไปมักจะกล่าวถึงการคำนวณค่าความร้อนของ พื้นที่ภายในห้องคอมพิวเตอร์มากกว่าการถามถึงข้อมูลของค่าความร้อน Heat Dissipation ของอุปกรณ์ ซึ่งผู้จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มักจะไม่ให้ข้อมูลค่าความร้อนนี้นัก, ด้วยสาเหตุที่ผู้ใช้มักจะมองข้ามค่าพลังงานได้ และเมื่อเปรียบเทียบมูลค่า Operating Cost แล้วอาจจะไม่คุ้มค่าในระยะยาวอีกทั้งยังจัดการกับค่าความร้อนที่เกิดขึ้นผิดทิศทาง และเพิ่มเครื่องปรับอากาศเสริมเข้าไปในพื้นที่โดยขาดการคำนึงถึงสิ่งที่ได้กล่าวมาอย่างน่าเสียดาย โดยสิ้นเปลืองค่าพลังงาน และทำให้พื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ลดน้อยลง โดยปัญหาด้านการปรับอากาศไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างถูกวิธีในหลักวิศวกรรม

ทั้งนี้ในระบบปรับอากาศระบายถ่ายเทความร้อนแบบ ลักษณะ Rear Door Heat Exchanger (RDHx) จะได้กล่าวในบทต่อไป ซึ่งถือเป็น Technology ที่ให้ค่า Heat Transfer 1 : 1 ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน และเริ่มนำเข้ามามีบทบาทใน ค.ศ. 2009 เป็นต้นไป

Top