Pharmacy Solutions

FAMA Drawer System

เป็นระบบจัดเก็บยาแบบลิ้นชัก (Drawer) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยาประเภท Medium and Slow Moving Products โดยเก็บรักษายาได้ทุกขนาด ทุกประเภทในปริมาณมาก ทั้งบรรจุภัณฑ์ยาชนิดกล่อง, ขวด และแบบแผงยา สามารถจัดเก็บยาได้มิดชิดปราศจากฝุ่นละออง

ด้วยการออกแบบโครงสร้างที่แข็งแรง ทันสมัย มีขนาดความกว้าง, ความลึก และความสูงที่เหมาะสม ทำให้ FAMA Drawer มีพื้นที่ความจุในการจัดเก็บยาได้จำนวนมาก

  • พื้นที่: ระบบลิ้นชักช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บยา ทำให้พื้นที่ปฏิบัติงานในห้องยามีมากขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: อีกทั้งติดแถบหมายเลขยาเพื่อระบุตำแหน่งได้ชัดเจน
  • สะดวกและปลอดภัย: มีขั้นยืนเพื่อสะดวกในการหยิบยา และสามารถปิดล็อคลิ้นชักที่ต้องการเพื่อความปลอดภัย
  • ภาพลักษณ์: ห้องจ่ายยาสะอาด เป็นระเบียบ และทันสมัย
ประหยัดพื้นที่ ระบุตำแหน่งชัดเจน
ออกแบบโครงสร้าง ให้เก็บยาได้จำนวนมาก
เปิด-ปิด ง่าย ด้วยรางเลื่อนชนิดพิเศษ

FAMA Shelving System

เป็นระบบจัดเก็บยาแบบชั้นวางออกแบบติดตั้งให้เข้ากับพื้นที่ของห้องจ่ายยา หรือร้านจำหน่ายเวชภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บยาโดยเฉพาะ Fast Moving ในการจัดเก็บและแบ่งหมวดหมู่ของยาได้อย่างเป็นระเบียบในพื้นที่จำกัด นอกจากนี้ในแต่ละชั้นวางสามารถปรับหรือเปลี่ยนได้ตามความต้องการจัดเก็บให้มีขนาดพอดีกับผลิตภัณฑ์ยา, ชั้นวางมีความแข็งแรงคงทน คุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว, ประกอบขึ้นด้วยเหล็กกล้าคุณภาพสูง

Top